Læsebåndet på Skarrild skole

Skarrild Skole indførte i 2009 en permanent ordning med 20 minutters daglig læsebånd for alle elever fra 0. til 6.klasse. Læsebåndet er umiddelbart efter morgensamlingen. Tiden til læsebåndet er taget fra alle skolens lektioner og hermed alle fag, hvilket indikerer, at alle fag skal tilgodeses hermed.

Baggrunden er den øgede fokus på faglig læsning, da eleverne gennem fagtekster tilegner sig faglig viden og indsigt i fagene. Alle elevers læsning af fagtekster skal optimeres, og læsningen skal indtænkes i alle fag. Den faglige læsning skal befordre, at eleverne bliver mere selvstændige læsere, der selv kan styre og regulere deres læsning efter læseformålet. Denne opgave skal såvel læsevejledere som dansk- og faglærere løfte i fællesskab.

Alle skolens lærere deltager i læsebåndet, hvilket gør tiltaget fleksibelt. Fra start blev forældrene inddraget, og eleverne blev opfordret til meget læsning hjemme. Lærerne udarbejdede et idekatalog til indhold, og ideerne blev kategoriseret. Bemandingsplaner blev udarbejdet, og aktiviteter for perioder blev planlagt i samarbejde mellem den enkelte lærer og læsevejlederen. Målsætningen er at udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder. Der er en lærer pr. klasse til rådighed og en enkelt i overskud, hvilket bevirker, at jeg, som læsevejleder, nogle gange har mulighed for at deltage i læsebåndsaktiviteten eller sætte en anden lærer på som ekstra ressource. Læsebåndet medfører en rolig start på dagen, tid til fordybelse. Som en elev udtrykker det: ” Det er sådan en god måde at få hjernen i gang på” Det er elevernes læsning, der er i fokus, som det udtrykkes på baggrund af PISA 2009: Der er signifikant sammenhæng mellem elevernes læseengagement og læseresultater. Det betyder, at elever, der er engageret i at læse, også har bedre læseresultater. Derfor vil vi gerne bevare og stimulere elevernes læselyst. Vi vil gerne have fornemmelse for, hvordan og hvad eleverne gerne vil læse, så vi kan tilbyde en læseundervisning, der gør dem til nysgerrige, aktive og deltagende. Alle voksne skal fremstå som rollemodeller og diskutere bøger og andet læsestof med dem. Samtidig ønsker vi, at udvikle deres læseforståelse og flydende læsning gennem en målrettet undervisning, der gør dem bevidste om deres egne læsekompetencer og befordrer en metakognition omkring egen læsning. Vi vil udfordre dem på

Indsatsområde  forforståelse, ordkendskab, kategorisering af ord og andre vigtige forhold for læseforståelsen - gerne gennem leg, spil og sjove tiltag, som kan medvirke til øget motivation.

Udgangspunktet blev taget i den vision: At alle børn til enhver tid præsenteres for læsestof, der udfordrer deres læseevner bedst muligt og hermed giver de optimale muligheder for læseudvikling.

Læsevejleder

Hanne Frandsen

 

 

Hvad mener børnene om læsebåndet!

I 2013 lavede vi en ”brugerundersøgelse” af: Børns oplevelse af læsebåndet. Det var meget interessant og bidrog til en god forståelse af hvilke faktorer, der er væsentlige for en god oplevelse af læsebåndet og hermed ”læsesituationen”

  • der tages udgangspunkt i elevernes læseforudsætninger

  • der er variation i læsebåndet

  • der er gode relationer til kammerater og lærere

  • forældre inddrages

Det er faktorer, der danner basis for motivation og læselyst. Forskningsresultater viser, at disse forhold også er forudsætninger for en god læseudvikling. Undervisningen bør desuden bygge på forskningsmæssigt veldokumenteret materiale omkring læseudvikling, etablering af flydende læsning og en indsigtsfuld læseforståelse

Læsevejleder

Hanne Frandsen